Yurtdışı Borçlanması 3,5 Dolara Düştü

6 Aralık 2005


06 Aralık 2005 Tarihli Resmi Gazete


Sayı: 26015


 


Karar Sayısı : 2005/9665


 


Sosyal güvenlik kuruluşlarınca döviz ile değerlendirilecek sürelerin her bir günü için tahakkuk ettirilecek prim, kesenek ve karşılık borcu tutarının belirlenmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 14/11/2005 tarihli ve 68222 sayılı yazısı üzerine, 8/5/1985 tarihli ve 3201 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/11/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.                                                                                                                                                    Ahmet Necdet SEZER


CUMHURBAŞKANI


15/11/2005 Tarihli ve 2005/9665 Sayılı


Kararnamenin Eki


KARAR


 


Madde 1 — 3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanunun 4 üncü maddesine göre, sosyal güvenlik kuruluşlarınca döviz ile değerlendirilecek sürelerin her bir günü için tahakkuk ettirilecek prim, kesenek ve karşılık borcu tutarı 3.5 ABD Doları olarak belirlenmiştir.


 


Madde 2 — 22/4/2005 tarihli ve 2005/8776 sayılı Kararname yürürlükten kaldırılmıştır.


 


Geçici Madde 1 — 10/5/2005 tarihinden bu Kararnamenin yayımı tarihine kadar, bu tarihten önce veya sonra başvurulmuş olmasına bakılmaksızın 5 ABD Doları üzerinden borçlanma tutarını tamamen veya kısmen ödeyenlerin de bu Kararnamenin yayımı tarihinden itibaren altı ay içerisinde başvurmaları halinde 1 inci maddede belirtilen miktar üzerinden borçlanma tutarları ve bağlanmış ise aylıkları yeniden hesaplanır. Fazladan alınmış olan tutarlar ödeme tarihindeki Yeni Türk Lirası üzerinden iade veya mahsup edilir.


 


Madde 3 — Bu Karar 10/5/2005 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Madde 4 — Bu Kararı Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet Bakanı ile Maliye Bakanı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı birlikte yürütür.