Yurtdışı Borçlanmasında MÜJDE MÜJDE

30 Mart 2006

 


 


 


 


 Vatandaşların açtıkları tüm davaları kazanmalarından sonra SSK kararından çark etti…


 


 


  


T. C.


  SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI


                       Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü  Yurtdışı İşçi Hizmetleri Daire Başkanlığı


 


  


SAYI    : B.13.2.SSK.5.01.11.00 / XI-031-234548                                        A N K A R A


KONU : Yurtdışı Hizmet Borçlanması                                                      29.03.2006


 


 


GENELGE


8 – 32  EK


 


            Bilindiği üzere ; Anayasa Mahkemesi 08.05.1985 tarih, 3201 sayılı “Yurtdışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurtdışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkındaki Kanun” un 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan ; “ …Yurda kesin dönüş yapanlar, kesin dönüş…” sözcüklerinin Anayasa’ ya aykırı olduğuna karar vermiş ve gerekçeli karar 25 Nisan 2003 tarihli 25089 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.


 


            Anayasa Mahkemesinin anılan kararı doğrultusunda 3201 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi yeniden düzenlenmiş ve 06.08.2003 tarihli, 25191 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak 4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 56 ncı maddesi olarak yürürlüğe girmiştir.


 


Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararında yurda kesin dönüş yaptıkları halde iki yıl içerisinde yurtdışı hizmet borçlanması ile ilgili yazılı istekte bulunmayanların da yurtdışı hizmetlerini borçlanabileceklerine ilişkin bir düzenlemeye yer verilmediğinden;


 


         25.04.2001 (dahil) tarihinden önce yurda kesin dönüş yaptıkları halde, iki yıllık süre içerisinde yurtdışı hizmet borçlanması müracaatında bulunmayan sigortalıların,


 


         05.08.2001 (dahil) tarihinden önce ölenlerin hak sahiplerinin,


 


Yurtdışı hizmet borçlanması taleplerinin kabul edilmeyeceği 19.08.2003 tarih,  8-17 Ek sayılı Genelgenin “4-Başvuru Süresi” ile ilgili bölümünde talimatlandırılmış idi.


 


Ancak, bu konuda açılan davaların Kurumumuz aleyhine sonuçlanması, yargılama masrafları ve dava sayısı ile davaların takibinin gerektirdiği zaman ve emek kaybının Kurumu maddi yönde zarara uğrattığı hususları, Teftiş Kurulu Başkanlığının İnceleme Raporu, borçlanma yapabilmek için süre şartının aranmasının Kurumumuz ile vatandaşlarımız arasında sürekli ihtilaf konusu olduğu göz önünde bulundurulduğunda Kurumumuz uygulamasının değiştirilmesi amacıyla Yönetim Kurulumuzca alınan 15.03.2006 tarih XI-101 sayılı kararda ;


 


         22.05.1985 tarihinden önce yurda kesin dönüş yaptıkları halde 22.05.1987 tarihi mesai bitimine kadar müracaat etmediklerinden borçlanma talepleri kabul edilmeyenlerin,


 


         22.05.1985 tarihinden sonra yurda kesin dönüş yaptıkları halde iki yıllık müracaat süresi içerisinde başvuruda bulunmadıklarından borçlanma talepleri reddedilenlerin,


 


         22.05.1985 tarihinden sonra yurda kesin dönüş yapan ve iki yıllık müracaat süresi  içerisinde borçlanma isteğinde bulunmayan sigortalıların hak sahiplerinin,


 


         Yurtdışı hizmet borçlanması yapıp borcunu ödemeden ölen sigortalıların ölüm tarihinden itibaren iki yıl içerisinde müracaat etmeyen hak sahiplerinin,


 


 


Mithatpaşa  Cad.  No : 7  06437  Sıhhiye – ANKARA


Telefon    :   (+ 90 312) 431 22 73  Faks (+ 90 312) 435 32 14


S.S.K. Web sayfası :  http://www.ssk.gov.tr,  e-posta : yurtdisi @ ssk. gov. tr


 


 


 


 


 


         Kurum aleyhine açılan davalardan Kurumumuz lehine sonuçlananlar ile yargı süreci halen devam edenlerin,


 


Yeniden yazılı olarak borçlanma talebinde bulunmaları halinde, borçlanma taleplerinin kabul edilmesi,


 


            Anayasa Mahkemesinin gerekçeli Kararının yayımlandığı 25.04.2003 tarihinden önce yurda kesin dönüş yaptıklarını beyan ettikleri halde yurda kesin dönüş yapmadıklarının tespit edilmesi sonucunda borçlanmaları iptal edilenlerin yeniden yazılı olarak başvurmaları halinde borçlanmalarının geçerli sayılması, bunlardan yurda kesin dönüş yapmış olanlardan aylık bağlanması için başvuruda bulunacaklardan aylık bağlanmasına hak kazananların aylıklarının bağlanması,


 


uygun görülmüştür.


 


            Bundan böyle yurtdışında çalışmış ve çalışmakta olanlar ile bunların hak sahipleri, yurtdışında iken ya da yurda döndükten sonra 8-17 Ek sayılı Genelgenin 3.maddesinde belirtilen durumlarına uygun sosyal güvenlik kuruluşuna yeniden yazılı olarak müracaat etmek suretiyle borçlanabileceklerdir.


 


Yurtdışı hizmet borçlanmaları ile ilgili 19.08.2003 tarih, 8-17 Ek sayılı Genelgenin “4-Başvuru süresi” başlıklı bölümü ile işlerliği kalmayan 31.05.2004 tarih, 8-19 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.


 


 


      Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederiz.


 


 


 


 


 


 


                                                  İbrahim ULAŞ                                Dr. Özkan DALBAY


                                               Genel Müdür Yrd.                                  Genel Müdür V.                                                                                                                          Kurum Başkanı V.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


DAĞITIM     :


Gereği                        :                                                                      Bilgi                            :


– Başkanlığa Bağlı Merkez Ünitelerine                                      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına


– Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü                                 


  Merkez ve Taşra Teşkilatına