Engelli Çocuk Annesi Kadınların Erken Emekliliğinde Merak Edilenler

18 Mayıs 2020

5510 sayılı Kanunla kadın sigortalılara getirilen önemli bir hak da ağır engelli olan çocukları olan kadın sigortalıların 01.10.2008 tarihinden sonra edindikleri gün sayılarının yüzde 25 oranında artırılması ve bu süre kadar emeklilik yaşlarının düşürülmesidir.

2925 sayılı Tarım SSK kapsamında, Ek-5 tarım sigortası kapsamında, ev hizmetlerinde çalışan hizmetli de olsa Emekli sandığı iştirakçisi, isteğe bağlı sigortalı da olsa kadın sigortalı eğer başkasının bakımına muhtaç ağır engelli çocuğu varsa bu haktan yararlanması mümkün bulunuyor.

Çocuğunun, başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda ağır engelli olduğunun tespitini isteyen kadın sigortalılar en son çalışmalarının geçtiği SGİM/SGM’ye başvurmaları gerekiyor. Kadın sigortalının başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğunun birden fazla olması halinde her çocuk için ayrı ayrı sevk yapılması gerekiyor.

4/c sigortalılığı (Emekli Sandığı) kapsamındaki kadın sigortalıların SGİM/SGM’lere yapmaları gereken başvurunun, görev yaptıkları kamu idareleri aracılığı ile yapılması gerekiyor.

Süre Tespiti

Emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan kadın sigortalılardan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğu bulunanların, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte birinin, prim ödeme gün sayıları toplamına ekleneceği ve eklenen bu sürelerin emeklilik yaş hadlerinden de indirileceği öngörüldüğünden, ilave edilecek sürenin

– Kadın sigortalının sigortalılık başlangıcının Kanunun yürürlük tarihinden önce veya sonra olmasına,

– Çocuğun doğum tarihine,

– Ölmesi halinde ölüm tarihine,

– Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul durumda olma halinin başlangıç ve bitiş tarihine,

– Çocuğun evli olup olmadığına,

– Kadın sigortalı boşanmış ise velayetin kadın sigortalıda olup olmadığına,

– Çocuğun, kadın sigortalı tarafından evlat edinilip edinilmediğine,

– Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğun birden fazla olmasına,

– 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretli veya ücretsiz sürekli ve yatılı olarak faydalanıp faydalanmadığına,

göre belirlenmesi gerekiyor.

Kontrol Muayenesi Var

Kadın sigortalının başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli olma halinin yapılacak kontrol muayenesi sonucu ortadan kalktığının anlaşılması halinde, kontrol muayenesi sonucu düzenlenen rapora göre başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli olma durumunun ortadan kalktığı tarihten itibaren geçen çalışmalarından dolayı kadın sigortalılara ilave bir hizmet verilmiyor.

Ağır Engelli Olduğu Tespit Edilen Çocuğun Ölmesi

Toplam hizmete ilave edilecek ve emeklilik yaşından düşülecek süre, başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli olduğu tespit edilen çocuğun yaşadığı sürede geçen çalışmalara göre belirlenmesi gerektiğinden başka birinin sürekli bakımına muhtaç olma hali tespit edildikten sonra çocuğun ölmesi halinde, çocuğun ölüm tarihine kadar olan çalışmalarından dolayı ilave hizmet verilmesi mümkün bulunuyor.

Evlat Edinilen Ağır Engelli Çocuk

Kadın sigortalının kendisinin veya eşiyle birlikte evlat edindiği çocuğunun da başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli olduğunun tespiti halinde bu çocuk nedeniyle de kadın sigortalının evlat edinme tarihinden sonraki süre için toplam hizmete ilave edilecek ve emeklilik yaşından düşülecek süre hakkından yararlandırılması mümkün bulunuyor.

-Devam edecek-

Şevket TEZEL

Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:21/1

Hasanpaşa-Kadıköy/İSTANBUL

Tel: 216-5506009

Faks: 216-5506007

Gsm: 551-1008282

[email protected]

[email protected]