Şirketleştirilen Makina ve Kimya Endüstrisi Personelinin Yol Haritası

5 Temmuz 2021

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu 7330 sayılı Kanunla 3.7.2021 tarihinden itibaren anonim şirkete dönüştürülüyor. İşin özelleştirme kısmı, ekonomi, strateji ve savunma kısmı konumuz dışı, konumuz burada çalışmakta olan personelin hakları ne olacak?

 

Memur ve 399 sayılı KHK’ya Tabi Sözleşmeli Personelin Durumu

2021 yılı sonuna kadar 657 sayılı Kanuna ve 399 sayılı KHK’ya tabi personel kalmayacak. Bu personelden Ekim 2008 öncesi iştirakçi olanlar emeklilik açısından 5434 sayılı Kanuna tabi bulunuyor.

İş Kanununa Tabi Olarak Şirkette Kalmak İsteyenler

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunda 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (II) sayılı cetvele tabi olarak çalışan personele, 3 Ocak 2022 tarihine kadar iş sözleşmesi teklif edilecek. Şirket ile sözleşme imzalayanlar, bu kapsamda geçen hizmet süreleri kıdeme bağlı haklarının tespitinde dikkate alınmak suretiyle, 4857 sayılı Kanun kapsamında istihdam edilecekler.

İş Kanununa Tabi Olanların yol Ayrımı: Emekli Sandığı mı SSK mı?

5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi uyarınca haklarında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulananlar hakkında, işçi statüsüne geçirildikleri tarihten itibaren doksan gün içinde 4/a (SSK) sigortalısı olma talebinde bulunmayanların 5434 sayılı Kanun ile ilgileri devam ettirilecek. Bunların emeklilik hak ve yükümlülüklerinin tespitinde, önceden emeklilik hak ve yükümlülüklerine esas kadro, görev veya pozisyonları dikkate alınmaya devam olunacak. Ayrıca, bu şekilde geçen süreleri kıdem kıdemlerinde, en yüksek ek göstergeye esas altı aylık sürenin hesabında ve en yüksek makam ve görev tazminatının hesabında dikkate alınacak iki yıllık ve altı aylık sürelerin hesabında dikkate alınacak. Bunlara Şirkette geçen çalışma süreleri için kıdem tazminatı yerine emekli ikramiyesi ödenecek.

İşçi statüsüne geçirildikleri tarihten itibaren doksan gün içinde 4/a sigortalısı olma talebinde bulunanların sigorta primleri ile sosyal güvenliğe ilişkin diğer hak ve yükümlülükleri 5510 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre belirlenecek.

Ekim 2008 Sonrası Memurların Tercih Hakkı Yok

Kamu çalışmaları ilk defa 15 Ekim 2008 tarihinden sonra başladığı için 5434 sayılı Kanuna tabi olmayan 4/c sigortalısı olarak çalışanlar ise istemlerine bakılmaksızın 4/a sigortalısı olarak sayılmaya başlanacaklar.

4/a sigortalılığına geçtikten sonra iş sözleşmesi sona erenlere ödenecek kıdem tazminatının tespitinde 4857 sayılı Kanuna tabi olmadan önceki sürelere ilişkin süreye tekabül eden tazminat ilgilinin Devlet memurluğu veya sözleşmeli personel statüsünün sona erdiği tarihteki emeklilik keseneğine esas aylık unsurları üzerinden ve iş sözleşmesinin sona erdiği tarihteki katsayılar dikkate alınarak hesaplanacak emekli ikramiyesi tutarını geçemeyecek.

Bu kapsamdakiler makam ve görev tazminatı hakkı olup olmamasına ve emekliliği kalan süreye göre tercih belirlemeliler. 

Başka Kuruma Atanarak Memuriyette Kalmak İsteyenler

3 Ocak 2022 tarihine kadar Şirket ile sözleşme imzalamayı kabul etmeyenler, üç farklı il tercihi alınarak, (Tercih bildirmeyenler de dahil) diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirilecek. Bildirilen personelin atama teklifleri, kamu personeli bilgi sisteminin bulunduğu kurumla gerekli koordinasyon sağlanmak suretiyle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet ihtiyaçları ve personelin il tercihleri göz önünde bulundurularak 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde gerçekleştirilecek.

4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesine göre atanan (Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı, Müdür, Müfettiş, Başmüfettiş, Başuzman gibi) 1 sayılı cetvelde yer alan personelin mali hakları üç yıl süreyle mahfuz tutulacak.  2 sayılı cetvele tabi olarak çalışan ve “Temel+başarı+kıdem ücreti” ile çalışan sözleşmeli personelin MKE Kurumundaki mali hakları ile yeni atandıkları kurumdaki mali haklarının farklı olması halinde, aradaki farkın, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar fark tazminatı olarak ödenmesi gerekiyor. Ancak, atandıkları kurumdaki kadro unvanı veya pozisyonlarında isteğe bağlı olarak herhangi bir değişiklik olanlarla, başka kurumlara geçenlere fark tazminatı ödemesine son veriliyor.

İşçi Personelin Durumu

3 Temmuz 2021’de MKE Kurumunda 4857 sayılı Kanuna tabi olarak çalışan personel mevcut iş sözleşmesi ile birlikte Şirkete devredilmiş sayılacak ve bunların MKE Kurumunda geçen hizmet süreleri kıdeme bağlı haklarının tespitinde dikkate alınacak. Şirkette çalışmaya devam edenler, 3 Temmuz 2021 tarihinde Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunda yürürlükte bulunan toplu iş sözleşmesi hükümlerinden yararlanmaya devam edecekler.

Şirkette çalışmaya devam etmek istemeyen mevcut işçiler, 3 Ocak 2022 tarihine kadar MSB kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlarda MKE Kurumunda istihdam edildikleri statüye uygun kadro ve pozisyonlarda istihdam edilmelerini sağlamak üzere MSB’na bildirilecek. MSB tarafından personele bakanlık kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlardan belirlenen üç farklı birimden tercih yapılmak üzere atama teklif edilecek. Bu personelin iş sözleşmesi Milli Savunma Bakanlığına devredilmiş sayılacak ve bunların MKE Kurumu ile Şirkette geçen hizmet süreleri kıdeme bağlı haklarının tespitinde dikkate alınacak. Bu işçi personel bakımından devir tarihinden önce doğmuş ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan Şirket sorumlu olacak.

Bakanlık kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlarda çalışmayı kabul etmeyenler ile on beş gün içinde yeni kurumunda görevine başlamayanların iş sözleşmeleri, feshin geçerli sebep kapsamında olduğu ve Şirket tarafından 4857 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde belirtilen ihbar süresi yükümlülüğünün yerine getirildiği kabul edilerek kıdem tazminatlı olarak feshedilecek.

Şevket TEZEL

Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:21/1

Hasanpaşa-Kadıköy/İSTANBUL

Tel: 216-5506009

Faks: 216-5506007

Gsm: 551-1008282

[email protected]

[email protected]