Sosyal Sigorta İşlemlerinde Son Değişiklikler

23 Ağustos 2021

18 Ağustos 2021 tarihli RG’de yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde değişiklikler getirilmiş bulunuyor.  Bugün bu değişiklikleri konu edineceğiz.

 

Birden Fazla İşyerinde Çalışan Sigortalıların Gün ve Kazanç Durumu

Sigortalının, aynı süre içinde aynı sigortalılık hâline tabi olacak şekilde birden fazla işyerinde çalışması hâlinde, üst sınır dikkate alınarak ilgili dönemdeki prime esas kazançlar toplamının, bir ay için 30, toplamda 90 günü geçmemek üzere bu kazançlara esas prim ödeme gün sayısına bölünmesi suretiyle gelir ve ödeneğe esas günlük kazanç hesaplanacak. Daha önce bir ayda 90 günden fazla edinilmiş primlerin sadece 90 güne düşenin matrahları toplanacak.

 

Son Altı Ayda Alınmış Raporların Malûliyete Esas Olma Durumu

Malûllük durumunu gösteren sağlık kurulu raporu alınmadan doğrudan malûllük aylığı bağlanması talebinde bulunan sigortalılardan, varsa talep tarihinden önceki 6 ay içerisinde SGK’ca yetkilendirilmiş hastanelerce düzenlenmiş durum bildirir sağlık kurulu raporu kabul edilecek, yoksa SGK’ca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucusuna sevk edilerek, malûllük durumunun tespitine esas sağlık kurulu raporunun temini yoluna gidilecek.

 

Toptan Ödeme Talebinden Sonra Aylık Tahsisi Halinde

Bilindiği üzere toptan ödeme tutarı, malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin güncelleme katsayısı ile güncellenmesiyle hesaplanıyor. 4/a (SSK) ve 4/c sigortalılarının kendisinin ve işverenlerinin, 4/b sigortalılarının ise kendisinin ödediği malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin her yıla ait tutarı, primin ait olduğu yıldan itibaren yazılı istek tarihine kadar geçen yıllar için, her yılın gerçekleşen güncelleme katsayısı ile güncellenerek toptan ödeme şeklinde veriliyor. Yapılan değişiklik ile yaşlılık aylığı bağlanması veya toptan ödeme yapılması talebinde bulunan ve talep tarihi itibari ile yaşlılık aylığı için diğer şartları taşımakla birlikte gerekli prim ödeme gün sayısını sonradan tespit edilen hizmet süreleriyle tamamlayanlardan, toptan ödeme talebinden önce tahsis talebinde bulunanlara ilk tahsis talep tarihi, diğerlerine ise toptan ödeme talep tarihi esas alınarak aylık bağlanacak. Toptan ödeme tutarı bağlanacak aylıklardan mahsup edilecek.

 

Borçlanılan Sürelerin Hizmete Sayılmasında Özellikler

Ekim 2008 tarihinden önce veya sonra geçen ve 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen borçlanmaya esas sürelerin borçlanılması için borçlanma talep tarihinden önce

4/a sigortalılığı kapsamında tescil edilmiş ve adına kısa ve/veya uzun vadeli sigorta kollarına tabi prim bildirilmiş/tahakkuk etmiş olması,

4/b sigortalılığı tescil edilmiş ve talep tarihi itibariyle tahakkuk etmiş veya ödenmiş süresi olması,

4/c sigortalılığı kapsamında tescil edilmiş olması,

gerekmekte olup, borçlanma talep tarihi veya ölüm tarihi itibarıyla sigortalı olma şartı aranmaması gerekiyor.

Zaten 5510 sayılı Kanuna tabi olanların hizmet borçlanmalarında sosyal güvenlik kanunlarına göre tescil edilmiş olmak yeterli olup, sigortalının kendisi tarafından yapılan başvurularda borçlanma talep tarihinde, hak sahiplerince yapılan başvurularda ise sigortalının ölüm tarihinde fiilen sigortalı olma şartı aranmaması gerekiyor.

Sigortalılık başlangıcından önceki;

  • Er veya erbaş olarak silâh altında veya yedek subay, yedek astsubay okulunda geçen sürelerini,
  • Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğrenim sürelerini,
  • Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj sürelerini,
  • Hekimlerin fahrî asistanlıkta geçen sürelerini,
  • Sigortalı olmaksızın, 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna göre yurt dışına gönderilen ve öğrenimini başarıyla tamamlayarak yurda dönenlerden yükümlü bulunduğu mecburi hizmet süresini tamamlamış olanların, yurt dışında resmî öğrenci olarak geçirmiş oldukları öğrenim sürelerinin 18 yaşının tamamlanmasından sonraki döneme ait olan kısmını,

Borçlanma halinde sigortalılığın başlangıç tarihi, borçlandırılan gün sayısı kadar geriye götürüleceği, prim ödeme gün sayısı ve prime esas kazançların ise borçlanma yapılan değil “geriye götürülen” ilgili aylara mal edileceği belirtiliyor.

Şevket TEZEL

Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:21/1

Hasanpaşa-Kadıköy/İSTANBUL

Tel: 216-5506009

Faks: 216-5506007

Gsm: 551-1008282

[email protected]

[email protected]