Sözcü Gazetesi: Engelli Çocuğu Bulunan Çalışan Anneler 5 Yıl Daha Önce Emekli Olacak – Şehit ve Gazilerin Çocuklarına Eğitim Yardımı Artırıldı – İşverenler İçin İşyeri Devam Çizelgesinin Önemi

23 Nisan 2008

ÇALIŞANLARIN SÖZCÜ’SÜ


SSGSS Kanununa Son Gün Eklenenler


Uzun gelgitler ve tam beş defa erteleme yaşayan SSGSS Yasası TBMM Genel Kurulundaki son görüşme gününde de önergelerle değişikliklere uğradı. İşte son gün değişiklikleri:


 


Engelli Çocuğu Bulunan Çalışan Anneler 5 Yıl Daha Önce Emekli Olacak  


Emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan kadın sigortalılardan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malûl çocuğu bulunanların, SSGSS Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, prim ödeme gün sayıları toplamına eklenecek ve eklenen bu süreler tıpkı Fiili Hizmet Zammı gibi emeklilik yaş hadlerinden de indirilecek.


Böylece bakıma muhtaç derecede malûl çocuğu bulunan bir bayan yirmi yıl çalışınca yirmi beş yıl çalışmış gibi olacak. Dolayısıyla beş yıl daha erken emeklilik imkânını bu şekilde sağlamış olacak.


 


Şehit ve Gazilerin Çocuklarına Eğitim Yardımı Artırıldı Fakat Talebe Bağlandı


Şehit ve (olağanüstü yönetim usullerinin uygulandığı haller ile talim, tatbikat veya manevra sırasında görevin veya çeşitli harp silah ve vasıtalarının sebep ve tesiriyle) vazife malûllerinin çocuklarına ilköğretim öğrencileri için (1000), lise öğrencileri için (1500) ve yüksek öğrenim öğrencileri için (2000) gösterge rakamlarının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar her ay eğitim ve öğretim yardımı yapılıyor, bu yardımlar yılda bir kez olmak üzere Ekim ayında toptan ödeniyordu. SSGSS Kanunundaki bir ilave madde ile bu kapsamdaki çocukların alacakları eğitim ve öğretim yardımı ilk öğretim öğrencileri için 1250’ye, lise öğrencileri için 1875’e ve yüksek öğrenim öğrencileri için 2500’e yükseltildi. 


 


Ancak bu yardımlar talebe bağlanarak 1 Eylül-31 Aralık tarihleri arasında yılda bir kez olmak üzere ve ilgili eğitim öğretim yılında öğrenci olduklarını gösterir belge ile müracaat edenlere, talepte bulunduğu yılın Eylül ayında geçerli olan memur aylık katsayısına göre hesap edilerek başvurularını izleyen ay içinde toptan ödenecek. Bu düzenlemeyle, şehit ve gazilerin çocuklarına yapılan eğitim ve öğretim yardımları yüzde 25 civarında artırılmış oluyor. Her çocuk için -şehit ve gazi çocuğu için- ilköğretimde yıllık 594 YTL olan yardım 742 YTL’ye, ortaöğretimde 891 YTL olan yardım 1.114 YTL’ye, yükseköğretimde de 1.188 YTL olan yardım 1.485 YTL’ye çıkarılıyor.


 


Bağ-Kur’luların Geçici İşgöremezlik Ödeneği Alması İçin Yatması Gerekmeyecek


SSGSS Kanunu ile Bağ-Kur sigortalılarına getirilen analık sigortası kapsamındaki geçici işgöremezlik ödeneği ödenmesi için, yani Bağ-Kur sigortalısı kadının doğum öncesi ve sonrası sekizer haftalık sürede geçici işgöremezlik ödeneği alması için illa yatarak tedavi koşulu aranmayacağının altı bir düzenlemeyle çizilerek konuya netlik kazandırılmış oldu.


 


Sürekli İşgöremezlikte Taban Değişikliği


İş kazası veya meslek hastalığı sonucu başka birinin sürekli bakımına muhtaç duruma gelen sigortalı için bu Kanunun 19 uncu maddesine göre hesaplanacak sürekli iş göremezlik geliri, prime esas kazanç alt sınırının aylık tutarının (Bugün için 608,40 YTL)’nin %85’inden az olamayacak. Daha önce bu oran %70’ti.


 


Bağ-Kur’luların Kazanç Beyan Yükümlülükleri


Beyanda bulunmayan 4/b sigortalılarının sigortalıların aylık prime esas kazancı, prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz katı olarak sayılacak ve sigortalı aynı zamanda işveren ise aylık prime esas kazancı, çalıştırdığı sigortalıların prime esas günlük kazancının en yükseğinin otuz katından az olamayacağı saptanmıştı. Son gün   4/b sigortalısı (bugünün Bağ-Kur sigortalısı)  sayılmayı gerektirecek birden fazla durumun söz konusu olması halinde tek beyanda bulunulması yetecek. Bu durumda birden fazla şirkete ortaklığı söz konusu olan bir iş adamı veya bir işveren tek beyanda bulunacak, yani her şirket için ayrı ayrı beyanlarda bulunmaya gerek olmayacak.


 


Okur Sorularına Kısa Cevaplar


Hasan SAKLANMAZ – 1967 doğumlu ve bin 52 gün SSK primi olan 01.06.1986 sigortalılık girişli bir sigortalı olarak Gün sayınızı 3 bin 600 güne çıkartarak 60 yaşınızı dolduracağınız 2017 yılında yaştan emekli olabilirsiniz.


Taner HOŞADAM – 2002 yılı sonunda ilk defa sigortalı olmuş%40 oranında engelli bir sigortalı olarak 19 yıl sigortalılık süresini tamamlayacağınız 2021 yılında ve 4 bin 240 gün primle SSK’dan emekli olabilirsiniz.


 


 


İŞVERENLER İÇİN ÇALIŞMA HAYATI


 


İşverenler İçin İşyeri Devam Çizelgesinin Önemi


İşyerinin düzeni, ileride fazla çalışma, izin gibi konularda anlaşmazlıklara meydan vermemek amacıyla eğer işyerinde elektronik izleme imkânı yoksa işçilerin günlük işe başlama, ara dinlenme, çıkış saatlerini gösterir imza çizelgesi işçilerin imzasını da içerecek biçimde düzenlenmeli.


Devam çizelgesinde işçilerin imzasının bulunması sağlanmalı. İmza atmakta sürekli ihmali bulunanlar yazılı olarak uyarılmalı. İşyerinde part-time çalışma varsa haftalık çalışma saatlerinin toplamının 30 saati geçmeyecek biçimde günlük ve haftalık çalışma süreleri belirlenmesi gereken bu işçilerin devam çizelgeleri ayrı olarak tanzim edilmeli.  Bu işçilerin ücret ve sigorta prim gün sayıları çalıştıkları haftalık çalışma saatleri toplanarak, aylık normal çalışma süresine (tam süreli çalışanlar için) bölünmesi suretiyle belirlenir. Örneğin haftanın 6 gününde günde 5’er saat çalışan ve bir gün hafta tatili yapan bir part-time işçinin o aydaki SSK primine esas çalışması 30 değil 20 gün üzerinden hesaplanır. Part-time çalışma sisteminde fazla çalışma yaptırılamaz.


 


Devamsızlık gösteren işçiler tespit edilerek devamsızlık günleri için tutanaklar tanzim edildikten sonra,  • Ardı ardına iki işgünü devamsızlar, bir ay içinde 3 iş günü devamsızlar, herhangi bir tatil gününden sonraki iki işgünü devamsızlık gösterenler için bildirimsiz ve tazminatsız fesih işlemlerine başlanabilir.

  • İşçiye ihtarname çekilir. Devamsızlığın haklılığı-haksızlığı araştırılır, sonuca göre çıkış işlemi yapılabilir.

  • Her halukarda devamsız olunan günler için işçiye ücret ödenmez, prim gün sayısına bu günler dahil edilmez. Hafta içi devamsızlık gösteren işçiye hafta tatil ücreti tahakkuku da yapılmaz.

 


10.06.2021 Tarihinde Emekli Olursunuz


10.06.1963 doğumluyum. 08.10.1998 tarihinde başladığım Bağ-Kur sigortalılığından kaç yaşında ve hangi tarihte yaştan emekli olabilirim? Vedat AKGÜL/SAMSUN


 


Sayın Okurum,


Vermiş olduğunuz bilgilere göre 08.10.2013 tarihine kadar prim ödeyerek 15 yılı doldurabilir ve 15 yıldan fazla prim ödemeseniz dahi 58 yaşınızı dolduracağınız 10.06.2021 tarihinde Bağ-Kur’dan yaştan kısmi emekli olabilirsiniz.