Sözcü Gazetesi: İstihdam Paketi mi? İnhidam(*) Paketi mi? – Halen Bağ-Kur Sigortalılarına Özürlü Emeklilik Kolaylığı Hakkı Tanınmıyor

4 Mart 2008

 ÇALIŞANIN SÖZCÜ’SÜ



 


İSTİHDAM PAKETİ Mİ? İNHİDAM(*) PAKETİ Mİ?




 Kamuoyunda “İstihdam Paketi” olarak tanıtılan paket çerçevesinde orta ve alt düzey memurların yıllardır beklediği hak da çöpe atılıyor. Yani örta ve alt düzey memurun umutla beklediği önemli bir hak da kaç göç çıkartılmaya çalışılan bir yasa maddesiyle tırpanlanıyor. Memurun omuzları çöküyor, umutları yıkılıyor.





 Memurlara Verilen Hak Neydi?




Çalışanların ekonomik açıdan darbe üstüne darbe yediği, krizlerin birbirini izlediği 2001 yılı Temmuz ayında zamanın Hükümetince ekonomik krizden bunalan memurlara adeta bir nefes aldırmak amacıyla 631 sayılı KHK ile 375 sayılı KHK’nin 1 inci maddesine eklenen C bendi ile görev tazminatı uygulaması getirilmişti.





 Buna göre;  




             Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununa göre almakta olan personel kapsamına giren ve temsil tazminatı almayan personelden;




             1–7.000`den daha düşük göstergeler üzerinden makam veya yüksek hâkimlik tazminatı öngörülen kadrolara atanmış olanlara, 15.000 gösterge rakamını geçmemek üzere Bakanlar Kurulunca tespit edilecek gösterge rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda görev tazminatı ödenmesi,




2-Yukarıda sayılanların dışında kalanlardan en az beş hizmet yılını dolduranlara; hizmet sınıfı ve yılları, tabi oldukları personel kanunları, kariyerleri, kamu görevlerine giriş dereceleri ve öğrenim durumları birlikte veya ayrı, ayrı dikkate alınmak suretiyle ve 10.000 gösterge rakamını geçmemek üzere Bakanlar Kurulunca tespit edilecek gösterge rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda görev tazminatı ödenmesi



öngörülmüştü.




7.000 ve daha fazla makam tazminatı göstergesi olanlar zaten temsil tazminatı alıyorlardı.


 


Görev Tazminatının Önemi Neydi?



Makam, görev ve temsil tazminatları emeklilik sonrasına da yansıyan önemli bir getiriyi oluşturduğundan, düşük emekli aylığı alan alt düzey memurlar için bu önemli bir umut kaynağı olmuştu.




Bu sayede en alt düzeyde evrak memurlarından, şef yardımcılarına şeflere şube ve işletme müdürleri görev tazminatı hakkından yararlanmış olacaktı.




Hak Kaybı Nerede Başladı?




Bu kapsamda ödenecek görev tazminatının uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri tespit etmeye, çalışanlar ve emeklilik için gösterge rakamları belirlemeye yetkili olan Bakanlar Kurulu kararı merakla beklenmekteydi.



Ne çare ki beklenen 2002/3546 sayılı Bakanlar Kurulu kararı altta kalan memurları dışarıda bırakarak çıkmıştı. Karar, görev tazminatı ödenmesi öngörülen personelden sadece üst düzey memurlara iyileştirme getirmiş ve sadece yüksek unvanlı memurlara 15.01.2002 tarihinden geçerli olmak üzere zamlar ödenmeye başlanmıştı.



Oysa söz konusu bendin ikinci alt bendinde yer alan “en az beş hizmet yılını dolduran kamu görevlilerine de 10.000 gösterge rakamını geçmemek üzere Bakanlar Kurulunca tespit edilmesi gereken gösterge rakamları saptanmamış, bu memurların yasal haklarının üzerine adeta ölü toprağı serpilmişti.


 


Çarpık Uygulama İle Sonuç Ne Oldu?




            KHK hiçe sayılarak orta ve alt düzey memurları dışlayarak eksik çıkan BKK nedeniyle bu hakkın bir kesime uygulanırken hiçbir gerekçe gösterilmeksizin orta alt düzey memurlara uygulanmaması nedeniyle üst düzey kamu görevlileri ile orta ve alt düzey kamu görevlileri arasındaki aylık makası iyice açılmıştı.


 



Danıştay Ne Dedi?



Bahse konu eksiklik nedeniyle 2002/3546 sayılı BKK aleyhine açılan iptal davası sonucu Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu Daire Başkanı ve müfettişlerin düzeyi altında bulunan memurların dışlandığı ve eksik düzenlendiği gerekçesiyle konuyu düzenleyen ilgili maddeyi iptal edilmişti.




            2001 krizlerinin yaralarını hala saramayan ve tam anlamıyla Toplu Sözleşme Hakkı bulunmadığı için verilenle kifayet etmek durumunda kalan memurlarca dört gözle beklenen ve hatta geriye dönük ödeme yapılacağı umudu taşınan bu konuda Danıştay kararı sonucu ümitler artmıştı.




 


Haksızlık Yasal Kisveye mi Bürünüyor?


 


 


Ne var ki Danıştay kararının da etkisiyle orta ve alt düzey memurları sevindirici bir düzenleme beklenirken ünlü “İstihdam Paketi” çerçevesinde 375 sayılı KHK’nin 1 inci maddesinin (c) bendinde yer verilen düzenlemenin TBMM Genel Kurulu’nda bir gece yarısı kabul edilen yasa ile yürürlükten kaldırıldığı belirtiliyor.




Yani Devleti yönetenler üstte yer alanlara tazminatlarını zamanında verirken, veremedikleri ve maddi açıdan daha zor durumdaki orta ve alt kesime bu haklarını teslim etmek varken Danıştay’ın da altını çizdiği çarpıklığı gidermek için yıllardır askıda duran vaatlerini ortadan kaldırıyor.




Memur Adalet İstiyor



Memurlar henüz yürürlüğe girmeyen bu haksız düzenlemenin doğru olduğuna inanmak istemiyorlar. Çünkü eksik çıkartılan Bakanlar Kurulu Kararı nedeniyle kamu görevlileri arasında artan ücret eşitsizliğini kalıcı hale getirmenin Sosyal ve Hukuka Dayalı Devlet anlayışıyla bağdaşmadığına, Resmi Gazetede böyle bir hak kaybı düzenlemesinin yayımlanmayacağına inanıyorlar.




Kamu çalışanlarının beklentisi tam aksine anılan BKK ile daha da artırmış durumda bulunan ücret dengesizliğini giderici Bakanlar Kurulu Kararının bir an önce çıkartılması.




“Eşitlik ve adalet” ilkesi lafta geçerli olan bir kavram değilse orta ve alt düzeyde memurların ve kadro karşılığı sözleşmeli personelin de görev tazminatından yararlandırılmasının önü açılmalı. Tabii “Altta kalanın canı çıksın” düsturu benimsenmiyorsa…





(*) : Çökme, yıkılma





 


İŞVERENLER İÇİN ÇALIŞMA HAYATI






Halen Bağ-Kur Sigortalılarına Özürlü Emeklilik Kolaylığı Hakkı Tanınmıyor




23.01.1975 doğumluyum. 01.10.1997 tarihinde SSK’ya girişim var. SSK’dan 240 gün sigortam var.  Ayrıca %40 özürlü raporum var. Sonra Bağ-Kur’a geçtim, Bağ-Kur’dan 7 yıl 9 ay 19 gün primim bulunuyor. Bu değerlere göre ne zaman emekli olurum? Bağ-Kur’dan özürlü olarak emekli olabilir miyim? Emin ÖZTÜRK/KASTAMONU





 Sayın Okurum,




Vermiş olduğunuz bilgilere göre Bağ-Kur’un emeklilik koşullarına tabisiniz. Bağ-Kur’dan emekli olmak için de ya 25 yıllık prim süresini dolduracak veya 15 yılı doldurup 58 yaşını tamamlayacağınız 23.01.2033 tarihini bekleyeceksiniz. Bağ-Kur’dan özürlü emekliliği hakkı bulunmuyor. Özürlü statüsüyle ancak SSK’dan emekli olabilirsiniz. Bunun için de Bağ-Kur sigortalısı olmanızı gerektiren faaliyetinize son vererek bir işyerinde işe girerek en az bin 260 gün SSK’ya prim öderseniz 18 yıllık sigortalılık süresini dolduracağınız 01.10.2015 tarihinden sonra olmak üzere 4 bin 80 günle özürlü statüsünden emekli olabilirsiniz. Ancak 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile bu hak Bağ-Kur sigortalılarına da tanınıyor. Bunun için yeni yasanın yürürlüğe girmiş şeklini bekleyip görmekte yarar bulunuyor. Zira tasarıda bulunan bu hak yasanın çıkan metninde de yer alırsa SSK’ya geçmenize gerek kalmayabilir.



 




Askerlik Borçlanmasıyla 1 Yıl Daha Erken Emekli Olabilirsiniz



21.01.1963 doğumlu ve 02.12.1988 tarihinden beri Bağ-Kur sigortalılığı devam eden bir sigortalıyım. Askerliğimiz borçlanırsam veya borçlanmazsam ne zaman emekli olabilirim? Selahattin EYÜBOĞLU/TRABZON




 



Sayın Okurum,



Vermiş olduğunuz bilgilere göre askerliğinizi borçlanırsanız Bağ-Kur sigortalılığınızı en az 02.06.2012 tarihine kadar kesintisiz sürdürerek 50 yaşını dolduracağınız 21.01.2013 tarihinde emekli olabilirsiniz. Askerliğinizi borçlanmazsanız Bağ-Kur sigortalılığınızı en az 02.12.2013 tarihine kadar sürdürerek 51 yaşını dolduracağınız 21.01.2014 tarihinde emekli olabilirsiniz.