Sözcü-İşveren-Reform sonrası alt işveren-asıl ilişkisi nasıl olacak?

8 Aralık 2007

REFORM SONRASI ALT İŞVEREN (TAŞERON) – ASIL İŞVEREN İLİŞKİSİ NASIL OLACAK ?


 


Alt İşveren (Taşeron) Kimdir?


Reform Kanununa göre bir işverenden o işverenin işyerinde yaptığı mal veya hizmet üretimine dair bir işte veya bir işin bölüm veya eklentilerinde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği sigortalıları çalıştıran kişidir.(5510 sK. m.12). İşçi iş sözleşmesini Taşeron ile de yapsa asıl işveren de taşeronun bu iş ilişkisinden doğan (ücret ödeme, primini yatırma, çalışma sürelerine uyma, iş güvenliğini sağlama gibi) sorumluluklarına ortaktır.  Sözgelimi taşeron çalıştırdığı işçinin primini ödemese veya eksik ödese asıl işveren de taşeron ile beraber SSK’ya karşı sorumlu olur.


 


Taşeron İşçisinin Haklarından Asıl İşverenin Sorumluluk Sınırı


Taşeron tarafından çeşitli asıl işverenlerin işyerlerinde çalıştırılan işçinin sözleşmesi taşeron tarafından fesholduğunda işçinin kıdem tazminatı, ihbar tazminatı gibi haklarında asıl işverenler işçinin kendi işyerlerinde çalıştırıldığı oranda sorumlu oluyor.  Müteselsil sorumluluk ilkesinin tam olarak gerçekleşmesi için alt işveren işçisinin sürekli olarak aynı asıl işveren işyerinde çalışmış olması gerekmekte.


 


Taşeronun Yükümlülükleri Hangi Dosyadan Bildirilecek?


Asıl işverenin işyerinde sigortalı çalıştıran Taşeron, asıl işverenle sözleşme yapacak, sonra bu sözleşmeyi göstermek suretiyle SGK’dan alacağı Taşeron Numarası ile asıl işverenin kayıtlı olduğu işyeri dosyasından bildirecek.


 


Geçici İş İlişkisi Nedir?


    Yazılı rızası alınmak suretiyle bir işçinin; aynı holding bünyesi içinde veya aynı şirketler topluluğuna bağlı başka bir işyerinde veya yapmakta olduğu işe benzer işlerde çalıştırılması koşuluyla başka bir işverene iş görme edimini yerine getirmek üzere geçici olarak devretmesi halidir.  Yazılı olarak yapılması gereken Geçici İş İlişkisinin azami süresi altı ay olup en fazla iki defa yenilenebilir.


 


Alt-Asıl İşveren ve Geçici İş İlişkisinde Bildirim Yükümlülüğü


   • Alt işveren (taşeronlar) işe başladıkları,

  • Geçici iş ilişkisi kurulan işverenler ise sigortalıyı devraldıkları,

 


tarihten başlayarak en geç onbeş gün içinde, işverence onaylanan SGK’nın matbu belgesini, asıl işverenle aralarında yaptıkları sözleşme ile beraber ilgili birime bildireceklerdir.


 


Geçici iş ilişkisiyle işçi çalıştıran işveren, asıl işveren ve taşeron aylık prim ve hizmet belgesinin SGK’ca onaylanan bir nüshasını sigortalının çalıştığı işyerinde çalışan herkesin görebileceği  bir yerde asarak duyurmak zorunda bulunuyor. Bir sonraki ayın prim belgesi çıkana kadar eski prim belgesinin askıda kalması gerekiyor. Şayet işyeri birden fazla ise her işyerinde ayrı ayrı olmak üzere yine ilan edilmesi gerekiyor.