SSK’lılara Emekli Aylığı Bağlanması İçin İşten Ayrılma Şartı Kalktı mı?

5 Nisan 2021

Bilindiği üzere, 506 sayılı Kanun’un “Aylığın Başlangıcı” başlıklı mülga 62’nci maddesinin birinci fıkrası; “Sigortalı olarak işten ayrıldıktan sonra yazılı istekte bulunan ve yaşlılık aylığına hak kazanan sigortalıya bu isteğinden sonraki aybaşından başlanarak yaşlılık aylığı bağlanır.” hükmünü amir olup, söz konusu fıkrada yer alan “…çalıştığı işten ayrıldıktan sonra…” ibaresi Anayasa Mahkemesinin 03.03.2021 tarihli ve 31412 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 14.01.2021 tarihli 2019/104 E., 2021/3 K. sayılı Kararı ile iptal edilmişti.

Öte yandan 506 sayılı Kanun’un “Yaşlılık Aylığından Yararlanma Şartları” başlıklı mülga 60’ıncı maddesinin (H) bendi “Bu maddede belirtilen yaşlılık aylıklarından yararlanabilmek için sigortalının çalıştığı işten ayrılması ve yazılı istekte bulunması şarttır.” hükmünü amir olup bu bent ile ilgili herhangi bir iptal kararı söz konusu bulunmuyor.

Zaten 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 142 ve 143’üncü, ek 36’ncı, geçici 20’nci, geçici 81’inci ve geçici 87’nci maddeleri hariç diğer maddeleri 5510 sayılı Kanun’un 106’ncı maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Yine bu iptal kararında 5510 sayılı Kanun’un geçici maddeleri ile de 506 sayılı Kanun’un mülga 62’nci maddesine herhangi bir atıf yapılmamış bulunuyor.

Üstelik 5510 sayılı Kanun’un 28’inci maddesinin dokuzuncu fıkrasına göre yaşlılık aylıklarından faydalanabilmek için, 4/a sigortalısının çalıştığı işten ayrıldıktan sonra yazılı istekte bulunması gereği yasa emri olmaya devam ediyor.

Bundan Sonra Ne olacak?

Bahse konu iptal kararından sonra SGK’nın 2021/5 sayılı Genelgesiyle 2018/38 sayılı Genelgesinde yapılan değişiklik ile

“5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 1 Ekim 2008’den önce 4/1-(a) kapsamında yaşlılık aylığı bağlanan sigortalılardan tahsis talebinde bulundukları tarihte işten ayrılma koşulunun gerçekleşmediğinin sonradan tespit edilmesi halinde, söz konusu sigortalılar hakkında işlem yapılmayacak ve aylıkları ödenmeye devam edeceği.

1 Ekim 2008’den sonra yaşlılık aylığı bağlanan 4/a sigortalıları için ise sigortalıların tahsis talebinde bulundukları tarihte işten ayrılma koşulunun gerçekleşmediğinin sonradan tespit edilmesi halinde, sigortalılara yersiz ödenen aylıkların tahsili yoluna gidileceği,

Ancak, söz konusu sigortalıların işten ayrıldıkları tarihe kadar geçen hizmetleri dikkate alınarak aylıklarının yeniden hesaplanacağı ve işten ayrılma koşulunun yerine geldiği tarihi izleyen aybaşından itibaren talep şartı aranmaksızın aylıklarının yeniden başlatılacağı,”

Belirtiliyor.

Şevket TEZEL

Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:21/1

Hasanpaşa-Kadıköy/İSTANBUL

Tel: 216-5506009

Faks: 216-5506007

Gsm: 551-1008282

[email protected]

[email protected]